The Club Team 2018-2019

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 Past presidents

President

 Robin Nettleton  
Rtn.  Nettleton

Secretary

 Elwyn Jones  
Rtn.  Jones

Treasurer

 Martin Jones  
Rtn.  Jones

Immediate Past President

 Steve Charteris  
Rtn.  Charteris

President Elect

 Robert Davies  
Rtn.  Davies

President Nominee

 Amanda Johnson  

Community

 Amanda Johnson  

International

 Vanessa Voysey  

Rotary Foundation

 Steve Roper  
Rtn.  Roper

Membership

 Robert Davies  
Rtn.  Davies

Primary Webmaster

 Elwyn Jones  
Rtn.  Jones