The Club Team 2021-2022


President

 Sharmila Nagarajan   

Secretary

 Helen Johnson  PHF  

Treasurer

 Rasib Karim  PHF  

Rotary Foundation

 Christine Wong   

Membership

 Rasib Karim  PHF  

Executive Secretary

 Helen Johnson  PHF