The Welsh Three Peaks

Wed, Jun 27th 2018 at 4:00 am -

​At 6pm on a hot Wednesday evening on 27th of June


At 6pm on a hot Wednesday evening on 27th of June, six triumphant men reached the summit of Pen y Fan on the Brecon Beacons at the end of a Welsh Three Peak challenge. It was organised by the Rotary Club of Denbigh and led by Kevin Roberts the President of the Club who has been raising sponsorship for the local Multiple sclerosis Society who run weekly Tai Chi lessons at Trefnant for people with the condition - for details contact Kevin on 01745 730241.

It began at 2.45am when Mike Roberts, Kevin Roberts and Hywel Watkin left Denbigh so that Kevin and Hywel could start up the PYG track on Snowdon at 4am. It was already 18 degrees in the early dawn light. They met several people who had either camped or started very early to see the sunrise on Snowdon. As they approached the summit the sun rose red and orange from behind Crib Goch illuminating the summit cairn and colouring the mists in the valleys below. 

After admiring the extensive view, they quickly returned to Pen y Pass, enjoying a buttie breakfast as Mike drove them to the Cader Idris car park by Dolgellau. There they met Dilwyn Evans, David Roberts and Hywel Edwards and a team of four walked up Cader Idris leaving head chefs David and Mike to prepare the lunch. The temperature was rising in the valley but a gentle breeze eased conditions as they ascended. The sea and Tywyn in the west soon came into view, then Barmouth with its very inviting beach shimmering below. At the summit the air was clear enough to see a fantastic panorama, Snowdon to the north, Moel Fammau to the east, Pumlymon to the south and the coast to the west.

Whether it was the heat we’re not sure but Kevin then decided that walking down was not an option and took to running the descent all the way back to the car park! Dilwyn and the two Hywels found him with steam rising from his feet in the river, when they arrived 20 minutes later.

The head chefs had done their work heating the delicious bolognese pasta that Eiddwen Watkin had prepared earlier and everyone contributed sharing snacks and fruit. So it was with full stomachs that the team travelled two and a half hours to Storey Arms in the Brecon Beacons. 

All six decided to walk this final mountain, ten legs in shorts and two in trousers started the popular path up the mountain. A red kite flew above as we walked and the summit rewarded us with a fabulous 360 degree view and clear blue skies high above Brecon.

It was very satisfying that all six summited Pen y Fan and even better that all twelve legs worked perfectly well the next day after a night of celebration in Brecon. 

As we celebrate the 70th birthday of the NHS,it should be noted that both Hywel and Kevin had suffered serious accidents in the past two years. Due to the care provided by the Orthopaedic department at Ysbyty Glan Clwyd in particular and the NHS in general, both were fit enough to complete the Challenge and live active lives. 

The event has raised £2000 for Multiple Sclerosis up to now with more promised. 

Am 6 or gloch ar nos Fercher boeth ar 27ain o Fehefin, cyrhaeddodd chwech o ddynion buddugoliaethus y pigwn ar Pen y Fan, ar Fannau Brycheiniog ar ddiwedd her Tri Pinacl Cymru. Fe'i trefnwyd gan Glwb Rotary Dinbych ac fe'i harweiniwyd gan Kevin Roberts, Llywydd y Clwb, sydd wedi bod yn codi arian i'r Gymdeithas Sglerosis lleol, sy'n rhedeg gwersi Tai Chi wythnosol yn Nhrefnant i bobl sydd â'r cyflwr - am fanylion cysylltwch â Kevin ar 01745 730241.

Dechreuwyd am 2.45 y bore pan adawodd Mike Roberts, Kevin Roberts a Hywel Watkin Ddinbych fel y gallai Kevin a Hywel ddechrau'r trac PYG ar yr Wyddfa am 4 or gloch. Roedd y tymheredd yn 18 gradd yn y golau bore cynnar. Cwrddasant â nifer o bobl a oedd naill ai wedi gwersylla neu wedi dechrau'n gynnar iawn i weld yr haul ar yr Wyddfa. Wrth iddynt fynd at y copa, cododd yr haul coch ac oren o'r tu ôl i Crib Goch, gan oleuo gornel y copa a lliwio'r nythod yn y cymoedd isod.  Wedi edmygu'r golygfa helaeth, dychwelant yn gyflym i Ben y Pass, gan fwynhau brecwast o frechdanau wrth i Mike eu gyrru i faes parcio Cader Idris, ger Ddolgellau. Yno fe wnaethon nhw gwrdd â Dilwyn Evans, David Roberts a Hywel Edwards lle aeth tîm o bedwar gerdded i fyny Cader Idris gan adael y pen-gogyddion David a Mike i baratoi'r cinio. Roedd y tymheredd yn codi yn y dyffryn ond roedd awel ysgafn wrth iddynt esgyn. Yn fuan, daeth y môr a Thywyn yn y gorllewin i'r golwg, yna Y Bermo, gyda'i trawiad traeth sy'n gwahodd ni yn is. Ar y copa roedd yr awyr yn ddigon clir i weld panorama wych, yr Wyddfa i'r gogledd, Moel Fammau i'r dwyrain, Pumlymon i'r de a'r arfordir i'r gorllewin.

P'un ai'r gwres ne be, rydym ni ddim yn siŵr, ond penderfynodd Kevin nad oedd cerdded i lawr yn opsiwn a chymerodd i redeg yr holl ffordd yn ôl i'r maes parcio! Canfu Dilwyn a'r ddau Hywel ef a'i draed yn yr afon, pan gyrhaeddant 20 munud yn ddiweddarach.

Roedd y pen-gogyddion wedi gwneud eu gwaith yn dda iawn a'r pasta bolognese blasus y bu Eiddwen Watkin wedi'i baratoi'n gynharach - cyfrannodd pawb i rannu byrbrydau a ffrwythau. Felly, gyda stumogau llawn y bu ir tîm deithio dwy awr a hanner i Storey Arms ym Mannau Brycheiniog.

Penderfynodd y chwech i gerdded y mynydd olaf hon, deg coes mewn trowsus byr a dau mewn trowsus hir a ddechreuodd y llwybr poblogaidd i fyny'r mynydd. Roedd barcud coch yn hedfan uwch ein penau wrth i ni gerdded, a gwobruodd ni gyda golygfa wych 360 gradd clir uwchben Aberhonddu.

Roedd yn foddhaol iawn bod y chwech wedi cyrraedd copa Pen y Fan ac hyd yn oed yn well bod pob un o'r deuddeg coes yn gweithio'n berffaith y diwrnod canlynol ar ôl noson o ddathlu yn Aberhonddu.

Wrth i ni ddathlu pen-blwydd y GIG yn 70 oed, dylid nodi bod Hywel a Kevin wedi dioddef damweiniau difrifol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Oherwydd y gofal a ddarparwyd gan yr adran Orthopaedeg yn Ysbyty Glan Clwyd yn benodol, a'r GIG yn gyffredinol, roedd y ddau yn ddigon ffit i gwblhau'r Her.

Mae'r digwyddiad wedi codi dros £2000 ar gyfer Sglerosis Ymledol hyd yn hyn gyda mwy wedi ei addo.

Kevin RobertsContact Kevin Roberts about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)