Bucket Collections 2020

Wed 9th December 2020 at 12.00 am -

Supermarkets Bucket Collections as a fundraser

Roll The Barrel 2019

Am dros 60 mlynedd, mae’r gystadleuaeth “Roll The Barrel” ar Ddydd San Steffan, sydd yn cael ei drefnu gan Glwb Rotary Dinbych, wedi bod yn rhan pwysig iawn o ddathliadau’r Nadolig yn Ninbych, sydd pob blwyddyn yn tynnu torf fawr at ei gilydd ar fore Dydd San Steffan. Eleni fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau Covid 19, bu rhaid i’r clwb ganslo’r digwyddiad, sydd hefyd yn gweithredu fel codwr arian ar gyfer elusennau Rotary. 

Mae’r Clwb Rotary  yn cefnogi llawer o elusennau ac unigolion yn Ninbych a’r ardal gyfagos, ac mae’r arian a gesglir ar Ddydd San Steffan, ynghyd â’r elw o Raffl Fawr y Nadolig, yn godwr arian i amrywiol elusennau’r Clwb. Bydd ein gallu i gyfrannu at elusennau yn cael ei gyfyngu'n arw iawn yn 2021 heb y digwyddiad yma.

Oherwydd hyn, mae y Clwb Rotary wedi trafod gyda’r  archfarchnadoedd lleol, ac wedi derbyn eu cytundeb i gael bwcedi elusennol Rotary ar bob til yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig - bydd y bwcedi hyn ar gael i'r cyhoedd roi unrhyw arian sbâr yn ystod y cyfnod. Cadwch lygad allan amdanynt, a rhowch yn hael fel y gallwn barhau i helpu elusennau lleol. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth. Bydd y bwcedi casglu yn archfarchnadoedd Morrisons, Y Co-op, Lidl ac Aldi o'r 18fed i'r 23ain o Ragfyr - diolch yn fawr i reolwyr y sefydliadau hyn am eu cefnogaeth.


For over 60 years, the “Roll The Barrel” competition on Boxing Day, which is organised by the Rotary Club of Denbigh, has been a much-loved part of the Christmas celebrations in Denbigh which usually draws a large crowd together on the morning of Boxing Day. This year however, due to Covid 19 restrictions, the club has had to cancel the event, which also acts as a fundraiser for Rotary charities. The Rotary Club supports many charities and individuals in Denbigh and the surrounding district, and the money collected on Boxing Day, together with the proceeds from the Grand Christmas Raffle, are a major fundraiser for the Club’s various charities. Our ability to contribute to charities will be severely restricted in 2021 without it.  

Because of this, The Rotary Cub of Denbigh have approached local supermarkets, and have received their agreement to have Rotary charity buckets at all tills during the run-up to Christmas – these buckets will be available for the public to donate any spare cash during the period. Please look out for them, and please give generously so that we can continue to help local charities. The collection buckets will be at the Morrisons, Co-op, Lidl and Aldi supermarkets from the 18th to the 23rd of December – many thanks to the management of these establishments for their support.


(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)