Denbigh Carnival and Ball Drop

Sat, Jun 24th 2023 at 11:00 am -

A Wonderfull Carnival Day


Am ddiwrnod bendigedig gawson ni ar stondin ‘Rholio’r Gasgen Clwb Rotari Dinbych eleni yng Ngharnifal Dinbych. Cymerodd dros wyth deg o bobl ifanc rhwng 3 a 15 oed ran gyda llawer ohonynt yn cael sawl ymgais i wella eu sgoriau. Yr enillwyr eleni oedd:/The winners this year were:

Genethod hŷn/Senior Girls – Elsi Jones, Ysgol Glan Clwyd

Bechgyn hŷn/Senior Boys – Alfie Hoyles, Ysgol Glan Clwyd

Genethod Iau/Junior Girls – Celyn Roberts, Ysgol Twm o’r Nant

Bechgyn Iau/Junior Boys – Tom Roberts, Ysgol Fron Goch

Diolch yn fawr i chi gyd am eich cefnogaeth a gobeithiwn eich gweld yn Sioe Dinbych ddiwedd mis Awst.

Hefyd cynhaliwyd "Ball Drop" llwyddiannus iawn gan Glwb Rotari Dinbych ar y Ddydd Sadwrn fel rhan o gefnogaeth y clwb i Garnifal Dinbych. Gwerthwyd cyfanswm o 411 o docynnau gyda phob tocyn yn prynu dwy bêl wedin ei rhifo. Felly gosodwyd cyfanswm o 822 o beli mewn bwced peiriant cloddio a'u tipio allan ar Stryd y Dyffryn yn ystod y cyfnod cau y ffordd ar gyfer parêd y Carnifal a chaniatawyd iddynt ffeindio eu ffordd i lawr cyn belled â siop Lidl lle caniatawyd un bêl yn unig i mewn i'r bwced fuddugol.

Y bêl fuddugol oedd rhif 0589 a brynwyd yn enw Dafydd Baker. Disgwylir y bydd yr elw ar ôl costau ychydig dros £1,700 a fydd yn cael ei rannu rhwng Carnifal Dinbych a Chlwb Pêl-droed Iau Dinbych.


What a wonderful day we had on the Denbigh Rotary Club ‘Roll the Barrel’ stand this year at the Denbigh Carnival. Over eighty youngsters from age 3 years to 15 years took part with many having numerous attempts to improve their scores.

Many thanks to you all for your support and we hope to see you at the Denbigh Show at the end of August.

Also a very successful “Ball Drop” was carried out by the Rotary Club of Denbigh on the Saturday as part of the club’s support of the Denbigh Carnival.

A total of 411 tickets were sold where each ticket bought two numbered balls. A total of 822 balls were therefore placed in an excavator bucket and tipped out on Vale Street during the road closure for the Carnival parade and then allowed to find their way down as far a the Lidl store where one ball only was allowed into the winning bucket. 

The winning ball was no. 0589 which was purchased in the name of Dafydd Baker. It is expected that the overall margin after costs will be just over £1,700 which will be shared between the Denbigh Carnival and Denbigh Juniors Football Club.


Michael RobertsContact Michael Roberts about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more