The Club Team 2022-2023


President

 Anthony Sanderson   
Rtn. Anthony Sanderson

Secretary

 David Fletcher-Smith  PHF  
Rtn. David Fletcher-Smith

Treasurer (13th Sep 2022 - 30th Jun 2023)

 Graham Barsby   
Rtn. Graham Barsby

Treasurer (1st Jul 2022 - 23rd Jul 2022)

 David Raine  MPHF  
Rtn. David Raine

Club Treasurer (13th Sep 2022 - 30th Jun 2023)

 Graham Barsby   
Rtn. Graham Barsby