About us

CROESO

 

WELCOME

Rydym yn glwb gwasanaeth gyda thua 40 aelod sy'n gwirfoddoli ein hamser a'n hadnoddau.  Mae’r Clwb yn agored i unrhyw un sy’n rhannu gwerthoedd Rotary. Ein prif nod yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, ac ar yr un pryd cymdeithasu a threfnu gweithgareddau difyr. Rydym yn codi arian at achosion lleol, yn trefnu digwyddiadau cymunedol, yn hyrwyddo cyflawniadau pobl ifanc ac yn ymateb i argyfyngau brys/a thrychinebau pan allwn. Fel rheol rydym ni'n cwrdd yn wythnosol ar gyfer cinio ac i drafod busnes y clwb neu i groesawu siaradwr gwadd.   

 

We are a service club of around 40 members who volunteer our time and resources. The Club is open to anyone who shares the values of Rotary. Our primary aim is to make a difference to the lives of people, whilst at the same time socialising and organising entertaining activities. We raise funds for local causes, organise community events, promote the achievements of young people and respond to emergency/disaster crises when we can. We normally meet weekly for lunch to discuss club business or to welcome a guest speaker.